Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DK Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 60-689  przy ul. Obornickiej 327, zwany dalej: „Administratorem”. W wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: rodo@drzwiobornicka.pl  
2. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 
a) wykonania zawartej przez Ciebie umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
b) rozliczenia zawartej przez Ciebie umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
c) zrealizowania ciążących na nas obowiązków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach prawa podatkowego – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
d) ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed wszelkimi roszczeniami, które możemy posiadać lub mogą zostać do nasz skierowane z tytułu realizacji zawartej przez Ciebie z umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest ono jednak wymogiem zawarcia z nami umowy, a ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. 
4. Okres przechowywania danych: 
a) W sytuacji gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zawartej umowy – będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy. 
b) W sytuacji gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie realizacji nałożonych na nas obowiązków prawnych – będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do ich realizacji.  
c) W sytuacji gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu – będziemy przechowywać Twoje dane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń mogących powstać z tytułu zawartej umowy. 
5. Twoje dane osobowe możemy przekazać: 
a) Podmiotom, z których usług korzystamy przy zawieraniu oraz realizacji niniejszej umowy np. Producent materiałów, Dystrybutor materiałów, Poczta Polska, firma świadcząca usługi kurierskie, firma świadcząca usługi spedycyjne, firma świadcząca usługi informatyczne, firma świadcząca usługi księgowe,  
b) dostawcy usług platformy aukcyjnej za pośrednictwem, której zawarłeś z nami umowę,
c) uprawnionym organom państwowym – jeśli do Administratora skierowane zostanie żądanie ujawnienia Twoich danych,  
d) innym podmiotom na podstawie Twojej wyraźnej zgody.   
6. Twoje uprawnienia: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  
b) prawo do sprostowania, uzupełnienia, usunięcia danych 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
d) prawo do przeniesienia danych, 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  
7. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów prawnych, w tym unijnego rozporządzenia RODO. 
8. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie, rozumiane jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.